Disclaimer

De auteurs geven hun specifieke toestemming om de verhalen en illustraties te verspreiden via de scoiale tools eigen aan het internet. Hieronder wordt begrepen de netwerken Facebook, Twitter, netlog enzovoort alsook alle andere mediums waarmee de verspreiding kan geschieden. Hieronder wordt niet bedoeld het reproduceren, kopiƫren of op om het even andere drager gebruiken van de verhalen en illustraties voor commerciƫle doeleinden.

Elke reproductie of publieke mededinging, die niet kadert in het opzet zoals in de eerste alinea omschreven en waarvoor de auteurs hun toestemming niet gegeven hebben is verboden. Inbreuken hierop zullen onmiddellijk beteugeld worden en in voorkomend geval voor de rechtbanken worden aangevochten.

Bij vragen contacteer ons via dit formulier